avseende tjänsten Telia Sense

1 ALLMÄNT

Telia Sense för din bil är en abonnemangstjänst där en bil kan kopplas upp mot internet (”Tjänsten”). Tjänsten erbjuder tillgång till bilstatusfunktionalitet samt en wifi-hotspot för internet-surf. Från tid till annan kan även tredjepartstjänster tecknas genom att ingå avtal med Telias samarbetspartners.

Nedan kallas användare som ingår detta avtal för Tjänsten ”Användare”. Personbil eller lätt lastbil (N1) som kan kopplas till tjänsten kallas gemensamt ”Bil” och förare av Bil som är kopplad till Tjänsten kallas ”Förare”.

För konsumenter finns mer information om Tjänsten, se www.telia.se/teliasense

För företagskunder finns mer information om Tjänsten för företag, se www.telia.se/teliasense

2 TELIAS TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

För att kunna använda Tjänsten behöver en Telia Sense-hårdvara (”Hårdvaran”) anslutas till en Bil samt Telia Sense för din bil-applikationen (”Applikationen”) laddas ner till en mobiltelefon (”Mobila Enheten”). För att se vilka Mobila Enheter som fungerar med Tjänsten se www.telia.se/teliasense.

Bilen måste vara utrustad med en diagnostikport, OBDII. Tjänsten fungerar för bilmodeller från 2001 eller nyare för bensinbilar och 2004 eller nyare för dieselbilar. Viss avvikelse kan dock förekomma. Tillgänglig funktionalitet är beroende av Bilens märke, modell, årsmodell etc. För att se vilka funktioner som stöds för en viss bilmodell, se www.telia.se/teliasense. Tjänsten gäller för Bilar registrerade i Sverige och är endast avsedd att användas i för Tjänsten registrerad Bil. Tjänsten Telia Sense och Tjänstens wifi-hotspot fungerar inom EU/EES. För mer information om var Tjänsten kan användas se www.telia.se/teliasense. På grund av uppbyggnaden av Telias nät eller på grund av tekniska begränsningar kan Tjänsten inte användas överallt.

Både Hårdvaran och den Mobila Enheten där Applikationen är installerad kräver internetanslutning för att Tjänstens funktioner ska fungera. I Tjänsten ingår data för Hårdvaran, wifi-surf och bilkommunikation. Användaren ansvarar själv för den internetanslutning inkl. internet-avgifter och avgifter för datatrafik som krävs för den Mobila Enheten där Applikationen används. Vidare behövs GPS-täckning för information om positionering.

3 ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN

Användaren är införstådd med att Tjänsten innehåller funktioner som möjliggör åtkomst till funktionalitet och information för den med Tjänsten ihopkopplade Bilen. Telia har inga skyldigheter eller något ansvar för hur den funktionaliteten och informationen används av Användaren. Användaren ansvarar för att informera Förare av Bil som är kopplad till Tjänsten om att Bilen är kopplad till Tjänsten och innebörden av detta.

Användaren ansvarar för att denne har rätt att ingå detta avtal om Tjänsten, installera Tjänsten på aktuell Bil samt att installationen av Hårdvaran inte strider mot Bilens föreskrifter. Användaren bör tillse att Förare alltid innan färd kontrollerar att Hårdvaran är korrekt installerad och inte har hamnat ur läge exempelvis på grund av Bilens vibrationer under färd eller liknande.

Användaren ska, och ansvarar för att erinra Förare att de ska, följa alla lagar och trafikregler. Användaren är införstådd med, och ska tillse att Förare är införstådd med, att Tjänsten inte på något sätt ska användas i strid med lagar och trafikregler.

4 PARTNERS

I Applikationen anges samarbetspartners till Telia (”Partner”) som Användare från tid till annan kan komma att erbjudas att ingå avtal med. Avtal avseende den partnertjänst som tillhandahålls av Partner ingås direkt mellan Användare och Partner och Telia ansvarar inte i något fall för partnertjänsten eller dess funktioner, innehåll etc.

5 BETALNING

När Användaren registrerar och aktiverar Tjänsten accepterar Användaren att löpande betala aktuella avgifter för Tjänsten. Avgiften debiteras månadsvis i förskott. Första debiteringen kommer att ske på dagen för aktivering av Tjänsten och därefter månadsvis på samma kalenderdag varje månad till dess Användaren säger upp Tjänsten. Skulle avgiften inte kunna debiteras på samma kalenderdag en viss månad, t.ex. om kalenderdag saknas för aktuell månad, debiteras avgiften kalenderdagen före.

För konsument som har ingått avtal om Telia Sense-Paket sker första debiteringen av avgiften för fortsatt användning av Tjänsten dagen efter utgången av avtalstiden för avtalet om Telia Sense-Paket och därefter månadsvis på samma kalenderdag varje månad till dess Användaren säger upp Tjänsten. Skulle avgiften inte kunna debiteras på samma kalenderdag en viss månad, t.ex. om kalenderdag saknas för aktuell månad, debiteras avgiften kalenderdagen före.

Användaren ansvarar för att ha registrerat en giltig betalningsmetod samt att täckning finns för debitering av kostnaden för Tjänsten. Om avgiften inte kan debiteras äger Telia rätt att stänga Tjänsten.

6 SAMTYCKE

Utöver vad som framgår av avsnitt 12 i Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter ska följande gälla för Användare som är konsument.

Användaren samtycker till och är införstådd med, att även följande personuppgifter inhämtas och behandlas i samband med användandet av Tjänsten:

I) uppgifter om registreringsnumret på den Bil som ska anslutas till Tjänsten samt

II) fordonsuppgifter från Transportsstyrelsen för att kunna ansluta Bilen till Tjänsten.

För Användare som är företagskund gäller avsnitt 9 i Telias allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag avseende Telias behandling av personuppgifter.

När Hårdvaran är installerad i en Bil ger den ifrån sig bilstatusinformation såsom t.ex. GPS data, fordonsdata, bensinnivå etc. (”Data”). Om Tjänsten inte har aktiverats kommer denna Data dock att raderas omgående. Från och med dagen för aktivering av Tjänsten sparas aktuell Data. Användaren kan när som helst avinstallera Hårdvaran om Användaren inte vill att Data ska behandlas.

7 UPPSÄGNING OCH STÄNGNING AV TJÄNSTEN

Användaren kan när som helst säga upp Tjänsten genom att välja ”Avsluta” i Applikationen. Telia återbetalar inte någon avgift för kvarvarande period. Vid uppsägning av Tjänsten ska även Hårdvaran avinstalleras från Bilen för att avbryta insamlingen av Data. Data som uppkommer efter det att Tjänsten upphört raderas omedelbart.

Om avgiften enligt stycke 5 inte kan debiteras äger Telia rätt att stänga Tjänsten. Vid stängning av Tjänsten sparas Användarens uppgifter i tolv (12) månader. Återupptas Tjänsten under den tiden finns Användarens tidigare uppgifter tillgängliga i Tjänsten. Data som uppkommer efter dagen för Tjänstens stängning raderas omedelbart. Om

Tjänsten har varit stängd mer än tolv (12) månader upphör Tjänsten med omedelbar verkan utan föregående uppsägning.

När Tjänsten upphör raderas Användarens uppgifter. Detta gäller inte i den utsträckning Telia är skyldigt enligt lag att bevara sådana uppgifter.

8 ALLMÄNNA VILLKOR

För konsumenter gäller utöver vad som har angivits i detta avtal Telias Allmänna och särskilda villkor för tjänster till konsumenter, se www.telia.se/villkor

För företagskunder gäller utöver vad som har angivits i detta avtal Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster för företag, se www.telia.se/villkor


Meny